www.zdeoiz.zut.edu.pl

WCZYTYWANIE...

Proszę czekać.


Studia podyplomowe


Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator:

Wydział Budownictwa i Architektury

Adres studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

70-311 Szczecin

al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 663 882 809

e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl

bhpwbia@zut.edu.pl

Kierownik studiów:

dr inż. Wiesława Cieślewicz 

Sekretariat studiów:

Zespół Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie 

Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie 

70-311 Szczecin 

al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 663 882 809

e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl 

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz do osób już zatrudnionych w służbie bhp, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.  

Cel studiów
Oprócz merytorycznego przygotowania słuchacza do pełnienia obowiązków pracownika służby bhp, słuchacz studiów podyplomowych nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP. Ponadto będzie miał możliwość uczestnictwa w kursie audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2007. 

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

 

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje: 

a) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, 

b) świadectwo ukończenia kursu metodycznego, 

c) certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2007, 

d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.

e) zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej


Czas trwania:
Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w systemie niestacjonarnym w sumie na 10 zjazdach. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 50.

 


REKRUTACJA

Warunki rekrutacji:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji. Kwalifikację dokumentów prowadzi Komisja Rekrutacyjna. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna, na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów

Zasady i tryb naboru:


Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów

Limit miejsc:


Planowana liczba słuchaczy na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy wynosi 40 osób.Warunek przyjęcia:

Na studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.Wymagane dokumenty:

W ramach rekrutacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

a) kwestionariusz osobowy, wygenerowany w systemie po rejestracji

b) dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu albo – do czasu dostarczenia dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

c) 1 zdjęcie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 25 września 2019 roku.

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 2800 zł za całość studiów. Istnieje możliwość płacenia w ratach. Poza czesnym nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych oraz opłaty rekrutacyjnej.


 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Terminy zajęć:

Plan zajęć na semestr jesienny rok 2019/2020 – będzie podany po zakończeniu rekrutacji

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz doświadczeni specjaliści w dziedzinie BHP.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Na zakończenie studiów podyplomowych słuchacz przygotowuje pracę końcową i broni ją przed komisją egzaminacyjną.


CAD

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Organizator:

Wydział Budownictwa i Architektury

Adres studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

70-311 Szczecin

al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 663 882 809

e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl

mitcba@zut.edu.pl

Kierownik studiów:

dr inż. Wiesława Cieślewicz 

Sekretariat studiów:

Zespół Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie 

Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie 

70-311 Szczecin 

al. Piastów 50, pok. 329 lub 331, tel. 663 882 809

e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl 


Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

Oferta studiów podyplomowych Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli zawodów związanych z budownictwem i architekturą (architekci, inżynierowie budownictwa – projektanci, menadżerowie projektów, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru).


Cel studiówPodczas studiów słuchacze opanują podstawy projektowania w oprogramowaniu ArchiCAD, Maya, Revit oraz zgłębią proces komputerowego wspomagania projektowania od fazy koncepcyjnej do tworzenia dokumentacji, projektowania i opracowywania wizualizacji 3D. Uczestnicy zajęć poznają teoretyczne, jak i praktyczne podstawy prowadzenia projektów przy użyciu metodologii BIM.

Absolwenci studiów podyplomowych, oprócz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, mają możliwość ukończenia kursu modelowania i drukowania 3D oraz uzyskania międzynarodowych certyfikatów firmy Autodesk. 


Czas trwania:
Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia realizowane w systemie niestacjonarnym w sumie na 11 zjazdach. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 50.

 


REKRUTACJA

Warunki rekrutacji:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja w internetowym systemie rekrutacji. Kwalifikację dokumentów prowadzi Komisja Rekrutacyjna.

Zasady i tryb naboru:


Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów

Limit miejsc:


Planowana liczba słuchaczy na studiach podyplomowych Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze wynosi 18 osób.Warunek przyjęcia:Studia podyplomowe Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach technicznych.Wymagane dokumenty:

W ramach rekrutacji wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

a) kwestionariusz osobowy, wygenerowany w systemie po rejestracji

b) dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu albo – do czasu dostarczenia dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

c) 1 zdjęcie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Rekrutacja trwa od 15 czerwca do 25 września 2019 roku.

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:

Studia Podyplomowe Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 3500 zł za całość studiów. Istnieje możliwość płacenia w ratach. Poza czesnym nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych oraz opłaty rekrutacyjnej.


 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Terminy zajęć:


Plan zajęć na semestr jesienny rok 2019/2020 – będzie podany po zakończeniu rekrutacji


Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, oraz doświadczeni specjaliści spoza Uczelni


Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.


Forma zakończenia studiów podyplomowych:


Na zakończenie studiów podyplomowych słuchacz przygotowuje pracę końcową i broni ją przed komisją egzaminacyjną.

Ostatnia aktualizacja strony: 07.08.2019r.